Słownik terminów używanych w tematyce związane z energią odnawialną (OZE) pochodzącą ze słońca.

Słownik pojęć solarnych

Absorber – element kolektora słonecznego odpowiedzialny za pochłanianie promieniowania słonecznego. Przetwarza promieniowanie słoneczne w ciepło i przekazuje do czynnika obiegowego


Absorpcja – pochłanianie energii słonecznej przez kolektor słoneczny.


Panel fotowoltaiczny (ogniwo, bateria słoneczna) - urządzenie wykorzystujące promienie słoneczne zamieniając je na prąd elektryczny. Każde małe ogniwo na panelu wytwarza mały prąd, natomiast duża liczba ogniw połączona w ramach jednego układu jest w stanie wytworzyć prąd o użytecznej mocy. Ogniwa są zbudowane z cienkich warstw półprzewodników, najczęściej z krzemu.


Energia odnawialna (niekonwencjonalna) – jest to energia pozyskana z naturalnych źródeł, występujących w naturze w ilościach nieograniczonych. Są to m.in.: energia słoneczna, energia wiatrowa, energia wodna, energia geotermalna itp. Jest to energia zdecydowanie bardziej przyjazna środowisku, gdyż podczas jej uzyskiwania nie powstają trujące związki i gazy cieplarniane.


Energia słoneczna – energia zawarta w promieniach słonecznych oraz przetwarzanych przez specjalne urządzenia m.in. kolektory słoneczne i panele słoneczne. Przetworzona w ten sposób energia przez kolektory słoneczne jest wykorzystywana np. do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i wspomagania centralnego ogrzewania. Ta sama energia przetworzona przez panele fotowoltaiczne wykorzystywana jest praktycznie przez wszystkie urządzenia elektryczne potrzebujące prądu.


Heat Pipe (rurka cieplna) – rurka zawierająca parującą i skraplającą się ciecz do transportu ciepła, umożliwiająca przekazywanie znacznych ilości ciepła przy niewielkiej różnicy temperatur. Jest to zazwyczaj miedziana rurka o średnicy 3-15 mm zawierająca odpowiednio dobraną do zastosowania ciecz, która w już przy niewielkiej temperaturze zaczyna parować. Efektywność przenoszenia ciepła w wyniku konwekcji połączonej z parowaniem jest znacznie wydajniejsza od przewodzenia ciepła przez ciała stałe. Heat Pipe wykorzystywany jest m.in. w kolektorach słonecznych rurowo-próżniowych. Najbardziej znaną firmą na świecie jest Apricus Solar, australijski producent markowych kolektorów próżniowych.


Naczynie wzbiorcze (przeponowe) – służy do utrzymania stałego ciśnienia w instalacji solarnej. Wraz ze wzrostem temperatury, objętość cieczy w instalacji solarnej rośnie. Przyrost objętości przejmowany jest właśnie przez naczynie przeponowe.


Nasłonecznienie – stosunek ilość energii słonecznej padająca na określoną powierzchnię w jednostce czasu do wielkości tej powierzchni [W/m2].


Odpowietrznik – zawór automatyczny lub ręczny umiejscowiony najczęściej w najwyższym punkcie instalacji, służy do usuwania ewentualnego powietrza znajdującego się w instalacji.


Powierzchnia apertury – powierzchnia absorbująca (pochłaniająca) promienie słoneczne przez kolektor słoneczny, płaski bądź próżniowy.


Powierzchnia absorbera – powierzchnia aktywna kolektora, na której następuje odbiór ciepła.


Powierzchnia brutto kolektora – powierzchnia kolektora wynikająca z jego wymiarów zewnętrznych wraz z ramą.


Sprawność kolektora - to stosunek energii odebranej przez czynnik roboczy do ilości promieniowania docierającego do kolektora. Sprawność kolektora spada wraz ze wzrostem różnicy temperatur pomiędzy czynnikiem roboczym a otoczeniem.


Temperatura stagnacji – jest to temperatura absorbera bez odbioru ciepła (w czasie postoju instalacji). Temperatura ta przybiera różne wartości w zależności od rodzaju kolektora słonecznego.


Ukierunkowanie kolektorów - najlepsze uzyski z promieni słonecznych osiąga się przy ustawieniu kolektorów w kierunku południowym względem linii horyzontu pod kątem 45O. W praktyce jednak nawet przy kącie nachylenia między 30-50° nie odnotowuje się znacznego obniżenia efektywności pracy instalacji.


Nasłonecznienie – czas podany w godzinach, podczas którego na określone miejsce na powierzchni Ziemi pada określona ilość promieni słonecznych


Wymiennik ciepła (wężownica) – jest pośrednikiem w przekazywaniu ciepła pomiędzy czynnikiem solarnym, a wodą użytkową w zbiorniku wody.