Regulamin "Programu Rekomendacyjnego Solary dla sąsiada i znajomych”

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§1

Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji "Programu Rekomendacyjnego Solary dla sąsiada i znajomych”, zwanego dalej Programem.

§2

Program organizowany jest przez firmę „Soleko” Marcin Grabiec, ul. Parkowa 18, 29-105 Oleszno, NIP 656-196-69-44, REGON 235840535, zwaną dalej Firmą.

§3

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1. List Rekomendacyjny – dokument zawierający numer umowy zakupu Produktu Firmy, który identyfikuje Rekomendującego.

2. Produkt Firmy – zestaw solarny wraz z usługą montażu typu Eco, Standard, Standard Plus, Comfort i Multi z kolektorami płaskimi i próżniowymi.

3. Rekomendujący – osoba fizyczna, która zakupiła Produkt Firmy i która w trakcie trwania Programu poleca Rekomendowanemu zakup Produktu Firmy i przekazuje swoje dane konieczne do jego prawidłowej identyfikacji tj. imię, nazwisko oraz adres zamieszkania.

4. Rekomendowany – osoba fizyczna, która otrzyma od Rekomendującego wstępne informacje o Produkcie Firmy oraz zakupi Produkt Firmy.

5. Udana Rekomendacja – takie polecenie Produktu Firmy Rekomendowanemu, które skutkuje przekazaniem wstępnej informacji o Produkcie Firmy Rekomendowanemu przez Rekomendującego i zawarciem umowy zakupu Produktu Firmy.

6. Produkty/Prezenty do wyboru – przedmioty, do których otrzymania uprawniony jest Rekomendujący po zrealizowaniu przez Rekomendowanego zakupu Produktu Firmy. Opis i lista Produktów/Prezentów do Wyboru została dostarczona Klientowi / Rekomendującemu w Liście Rekomendacyjnym.

§4

Program trwa od dnia 1 Marca 2013 do dnia 31 Grudnia 2013 . Firma zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Programu bez powiadamiania uczestników Programu.

 

Rozdział 2. Warunki i zasady uczestnictwa w Programie.

 

§5

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest spełnienie łącznie następujących warunków:

1. Dla Rekomendującego:

a. posiadanie umowy zakupu Produktu Firmy,

b. polecenie Rekomendowanego do udziału w Programie,

c. przekazanie Rekomendowanemu Kuponu Rabatowego z uzupełnionymi swoimi danymi.

2. Dla Rekomendowanego:

a. zawarcie umowy zakupu Produktu Firmy w terminie do 31 grudnia 2013,

b. dostarczenie do siedziby Firmy, wypełnionego Kuponu Rabatowego.

3. Osoby zatrudnione w Firmie, powiązane kapitałowo z Firmą oraz spokrewnione z pracownikami Firmy nie mogą brać udziału w Programie, zgodnie z art. 32 ust. 2-4 ustawy o podatku VAT.

§6

1. Rekomendującemu, który przekaże numer umowy zakupu Produktu Firmy Rekomendowanemu, który następnie zakupi Produkt Firmy przysługuje prawo do nabycia Produktów/Prezentów do Wyboru, wyszczególnionych w Liście Rekomendacyjnym.

a. Rekomendujący ma prawo do rekomendowania Produktu Firmy więcej niż jednemu Rekomendowanemu,

b. Rekomendowany może otrzymać więcej niż jeden Produkt/Prezent do Wyboru jeżeli zostaną spełnione warunki Udanej Rekomendacji,

c. Jedna Udana Rekomendacja jest równoznaczna z możliwością nabycia jednego Produktu do Wyboru, dwie Udane Rekomendacje są równoznaczne z możliwością nabycia dwóch Produktów/Prezentów do Wyboru itd.

2. Rekomendujący jest uprawniony do otrzymania Produktów/Prezentów do Wyboru od momentu wpływu środków na konto Firmy lub zapłaty gotówką za zakup Produktu Firmy przez Rekomendowanego.

3. Gwarancja za zakupione przez Rekomendującego Produkty do Wyboru udzielana jest przez producenta Produktów do Wyboru.

4. Rekomendujący ma prawo do rekomendowania Produktu Firmy więcej niż jednemu Rekomendowanemu.

Rozdział 3. Postanowienia końcowe

§7

1. Reklamacja może być zgłoszona przez uczestników Programu:

a. ustnie lub pisemnie, w siedzibie Firmy,

b. ustnie, poprzez kontakt telefonicznym z pracownikiem Firmy,

c. pisemnie, poprzez list wysłany do siedziby Firmy. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, jednakże termin może ulec przedłużeniu z przyczyn niezależnych od Firmy. Klient zostanie poinformowany o przedłużającym się ponad 30 dni roboczych terminie rozpatrywania reklamacji.

§9

Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Firmy pod adresem www.kolektory.com/polecam oraz w siedzibie Firmy.

§10

1. Udział w Programie oznacza akceptację zasad Programu zawartych w niniejszym Regulaminie.