Sezon rozliczeniowy 2021 jest kolejnym, w którym podatnicy mogą skorzystać z tzw. ulgi termomodernizacyjnej. Osoba, która w 2020 roku wymieniła nieefektywny piec, uszczelniła okna i drzwi lub zbudowała przydomową instalację fotowoltaiczną, może odliczyć od dochodów nawet 53 tysiące złotych. Przyglądamy się zasadom działania ulgi termomodernizacyjnej i podpowiadamy jak z niej skorzystać.

Ulga termomodernizacyjna w 2020 – odliczenie fotowoltaiki od podatkuNa początek warto wyjaśnić, czym właściwie jest ulga termomodernizacyjna. Ważne, że nie jest ona dotacją, kredytem, ani dofinansowaniem. Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od dochodów za dany rok konkretnej kwoty wydatków poniesionych na działania termomodernizacyjne. Oznacza to, że korzystając z ulgi termomodernizacyjnej, zmniejszamy nie wysokość opłaconego podatku, a wysokość dochodów, od których ten podatek jest naliczany.

Ulgę można uzyskać na szereg wydatków związanych z ulepszeniami energetycznymi wprowadzanymi w domu i jego najbliższym otoczeniu. Na liście zawartej w ustawie znajdują się m.in. wysokowydajne kotły gazowe i olejowe, materiały budowlane, stolarka drzwiowa i okienna oraz instalacje fotowoltaiczne i solarne. 

Dla kogo ulga termomodernizacyjna?

Zgodnie z zapisem w ustawie z 9 listopada 2018 z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać zarówno podatnicy rozliczający się wg pierwszej i drugiej stawki rozliczeniowej, jak i osoby rozliczające się wg 19% stawki podatku liniowego oraz opłacające ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Zarówno podatnik chcący odliczyć wydatki od dochodu, jak i objęty termomodernizacją budynek muszą spełnić kilka warunków:

  • Podatnik musi posiadać status właściciela lub współwłaściciela budynku, którego dotyczy ulga – z ulgi nie może skorzystać np. najemca;
  • Budynek musi mieć charakter mieszkalny i jednorodzinny – ulgę można wykorzystać na dom wolnostojący, szeregowiec lub segment w bliźniaku, pod warunkiem, że znajdują się w nim nie więcej niż dwa lokale mieszkalne;
  • Budynek może zawierać lokal użytkowy – może on jednak obejmować nie więcej niż 30% jego powierzchni;
  • Budynek, którego dotyczy wniosek, jest wybudowany i już użytkowany – ulga nie jest przyznawana na budynki w budowie.

Co ważne, jeśli warunki techniczne nie pozwalają na umieszczenie instalacji fotowoltaicznej bezpośrednio na budynku, może ona zostać zamontowana na innym budynku, np. garażu lub budynku gospodarczym, jednak musi służyć budynkowi mieszkalnemu.

Z ulgi termomodernizacyjnej można skorzystać zarówno w przypadku inwestycji rozpoczętych w 2019 roku, jak i tych, które zaczęły się wcześniej i w 2019 roku nadal trwały (należy jednak pamiętać, że  od dochodu odliczymy tylko wydatki poniesione po 1 stycznia 2019 roku). Niezależnie od tego, kiedy rozpoczęła się inwestycja, jeśli skorzystamy z ulgi, przedsięwzięcie musi się zakończyć w ciągu trzech lat od jej rozpoczęcia.

Ulga termomodernizacyjna – ile można odliczyć?

Maksymalna wysokość ulgi to 53 tysiące złotych.

Należy pamiętać, że ulga termomodernizacyjna przyznawana jest na osobę, nie na inwestycję. Co za tym idzie, jeśli budującymi instalację są np. małżonkowie lub rodzeństwo będące współwłaścicielami budynku – każde z nich może skorzystać z ulgi w wymiarze do 53 tysięcy. Dlatego, jeśli małżeństwo przeprowadziło w danym roku podatkowym termomodernizację kilku domów o łącznej wartości 100 tysięcy, mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na wszystkie inwestycje.

Podstawą do odliczenia są faktury za wydatki poniesione na rzecz termomodernizacji. Ponieważ ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, odliczeniu nie podlegają wydatki poniesione przed tą datą – jeśli część instalacji została opłacona w 2018 roku, a druga w 2019 ulgę dostaniemy jedynie na tę drugą. Ważnym jest również, aby na fakturze widniały dane osoby, która chce skorzystać z ulgi. Jeśli przedstawimy faktury wystawione na współmałżonka lub jakąkolwiek inną osobę, nie zostaną one uwzględnione przy rozliczaniu ulgi.

Od dochodu można odliczyć także wydatki pokryte środkami pochodzącymi z kredytu zaciągniętego na rzecz termomodernizacji.

Dodać trzeba, że w sytuacji, kiedy wykazany przez podatnika dochód w danym roku podatkowym jest niższy niż wydatki poniesione na inwestycję, na przykład instalacja fotowoltaiczna kosztowała 50 tysięcy, a w zeznaniu podatkowym wykazaliśmy dochód wysokości 30 tysięcy, pozostałą kwotę możemy odliczać od dochodu przez kolejne 6 lat, aż do odliczenia pełnej kwoty wydatków na instalację.

Czego nie obejmuje ulga termomodernizacyjna?

Oprócz wydatków poniesionych przed 1 stycznia 2019 ulga termomodernizacyjna nie obejmuje kosztów, których podatnik faktycznie nie poniósł, ponieważ uzyskał je w ramach refundacji lub dotacji. Zatem jeśli część kosztów budowy instalacji fotowoltaicznej została dofinansowana w ramach lokalnych programów samorządowych, przez wojewódzki oddział Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub poniesione podatki zostały zwrócone w ramach programu Czyste Powietrze, albo Mój Prąd – tej kwoty nie odliczymy od dochodu.