Zastanawiasz się, co to jest ulga termomodernizacyjna 2023 i jak możesz ją otrzymać? Przeczytaj nasz przewodnik i dowiedz się więcej. Ulga termomodernizacyjna 2023 umożliwia zwrot z podatku w wysokości nawet 53 tyś. zł.

Ulga termomodernizacyjna w 2020 – odliczenie fotowoltaiki od podatkuCzym jest ulga termomodernizacyjna?

Jeśli w roku 2022 miałeś wydatki poniesione na termomodernizację domu jednorodzinnego lub jego najbliższego otoczenia, to składając PIT w tym roku, możesz odliczyć w ramach ulgi od podatku nawet kilkadziesiąt tysięcy zł. Sprawdź, jak w 2023 roku skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Ulga termomodernizacyjna 2023 należy do ulg podatkowych. Pozwala podatnikowi odliczyć w ramach ulgi, w rocznym zeznaniu podatkowym, wiele wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku jednorodzinnego. Nie jest to dotacja, kredyt czy dofinasowanie.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej 2023?

Zgodnie z art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym 2023 na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym właśnie budynku.

Adresatami ulgi termomodernizacyjnej są podatnicy składający PIT-36 lub PIT-37, rozliczający się podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, tj. w zryczałtowanym podatku dochodowym.  Mowa oczywiście o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Chcąc skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, musisz być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który poniósł wydatki na poprawę energetyczną swojego domu lub w jego najbliższym otoczeniu.

Warunki, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać ulgę termomodernizacyjną 2023

Aby podatnik otrzymał zwrot odliczonych wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, musi spełnić kilka warunków:

 • z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy podatku dochodowego opłacający podatek według skali podatkowej, 19 proc. stawki podatku (liniowo) oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatnik musi być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego dotyczy ulga termomodernizacyjna 2023. Z ulgi termomodernizacyjnej nie może skorzystać np. najemca;
 • budynek musi mieć charakter mieszkalny i jednorodzinny – ulga termomodernizacyjna może być wykorzystana na dom wolnostojący, szeregowiec lub segment w bliźniaku pod warunkiem, że znajdują się w nim nie więcej niż dwa lokale mieszkalne;
 • budynek może zawierać lokal użytkowy – może on jednak obejmować nie więcej niż 30% jego powierzchni;
 • budynek, którego dotyczy wniosek, jest wybudowany i już użytkowany. Ulga termomodernizacyjna nie jest przyznawana na budynki w budowie, nawet jeśli poniesiono wydatki na ten cel;
 • podatnik musi uporać się z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych w ciągu trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
 • Faktury sprzedażowe powinny być wystawione z datą po 1 stycznia 2020 r. i maksymalnie z datą 31 grudnia w roku, w którym dokonywane jest rozliczenie. Na formularzu PIT wpisuje się kwotę brutto wydatków na inwestycję w ramach ulgi termomodernizacyjnej, dołączając formularz PIT/O.

Co ważne, jeśli warunki techniczne nie pozwalają na umieszczenie instalacji fotowoltaicznej bezpośrednio na budynku, może ona zostać zamontowana na innym budynku, np. garażu lub budynku gospodarczym, jednak musi służyć budynkowi mieszkalnemu.

Jakie prace kwalifikują się do ulgi termomodernizacyjnej 2023?

Co do wykazu rodzajów materiałów budowlanych, to można je znaleźć w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju. Lista usług i przedmiotów zawarta w ustawie z 9 listopada 2018 r obejmuje:

 • materiały budowlane wchodzące w skład inwestycji,
 • montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • montaż kolektora słonecznego,
 • montaż kotła gazowego kondensacyjnego,
 • montaż kotła olejowego kondensacyjnego,
 • montaż pompy ciepła,
 • montaż systemu wentylacji mechanicznej,
 • montaż nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania.
 • montaż instalacji przygotowania ciepłej wody,
 • równoważenie hydrauliczne instalacji,
 • system wentylacji mechanicznej wraz z układem doprowadzenia powietrza,
 • modernizacji urządzeń służących do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

To także wymiana stolarki zewnętrznej, pozwalająca na zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła, tak samo jak w przypadku docieplenia przegród budowlanych. W ramach usług zalicza się np. wykonanie audytu energetycznego budynku czy wykonanie analizy termograficznej budynku.

W rozporządzeniu ministra inwestycji wyszczególniono dokładną listę budowlanych urządzeń i usług, których docelowym zadaniem jest regulacja źródła ciepła. Dzięki temu poniesione wydatki można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Magazyny energii objęte ulgą termomodernizacyjną w 2023

Jak się okazuje w ramach ulgi termomodernizacyjnej w 2023 roku można także odliczać magazyny energii elektrycznej, choć nie jest wymieniony w rozporządzeniu dotyczącym ulgi termomodernizacyjnej jako urządzenie, którego zakup można odliczyć od podatku. W jednej z interpretacji Krajowa Izba Skarbowa uznała możliwość objęcia magazynu ulgą termomodernizacyjną. Przychyliła się do oceny, że takie urządzenie jest częścią instalacji fotowoltaicznej i nie może funkcjonować bez niej.

Czego nie obejmuje ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna nie obejmuje inwestycji polegających na budowie i montażu przydomowej turbiny wiatrowej. Choć urządzenia te mogą znacząco ograniczyć koszty zakupu energii i wpłynąć na zwiększenie niezależności energetycznej rodzin mieszkających w domach jednorodzinnych, to jednak nie zostały ujęte w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju. Jeśli zatem planujesz w 2023 roku realizację inwestycji polegającej na budowie przydomowej elektrowni wiatrowej, musisz pamiętać, że tych urządzeń nie można odliczać w ramach ulgi.

Choć turbiny wiatrowe nie są jeszcze zbyt popularne w Polsce, to niebawem ta sytuacja może się zmienić. Z początkiem 2023 roku zostały wprowadzone zmiany w Prawie budowalnym ułatwiające takie inwestycje. Mikroelektorownie wiatrowe o wysokości 3–12 m będą mogły być budowane na zgłoszenie. Zgłoszenia zaś mają być realizowane na podstawie projektu sporządzonego z kierownikiem budowy. Takie uproszenie przepisów może zwiększyć popularność turbin wiatrowych. Dlatego zanim zdecydujemy się na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, zawsze warto poszukać szczegółowych informacji w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju. 

Należy także pamiętać, że od 1 stycznia 2022 roku nie można odliczać wydatków na zakup i montaż kotła na węgiel. Jakie zatem kotły na paliwo stałe odliczysz w ramach ulgi termomodernizacyjnej? Ulgą termomodernizacyjną zostały objęte kotły na biomasę spełniające określone wymogi eksploatacji i niezakazane uchwałą antysmogową, przyjętą przez sejmiki województw.

Co mówią przepisy na temat kontrolowania jakości paliw?

Podatnicy ubiegający się o zwrot z podatku muszą pamiętać, że w ramach ulgi termomodernizacyjnej będzie można odliczyć wyłącznie koszty zakupu kotłów przeznaczonych do spalania biomasy. O tego rodzaju kotłach jest mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2021 r. poz. 133, 694, 1093 i 1642).

Muszą to być kotły do spalania biomasy spełniające co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 100, z późn. zm.) - o ile eksploatacji takiego kotła nie zakazuje uchwała przyjęta na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 i 2127).

Jak obliczyć wysokość ulgi termomodernizacyjnej 2023?

ulga termomodernizacyjna na fotowoltaikęPodstawą do odliczenia są faktury za wydatki poniesione w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, dlatego odliczeniu nie podlegają poniesione wydatki przed tą datą – jeśli część instalacji została opłacona w 2018 roku, a druga w 2019 - ulga termomodernizacyjna zostanie nam przyznana jedynie na tę drugą. Ważne jest, aby na fakturze widniały dane osoby, która chce skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Jeśli przedstawimy faktury wystawione na współmałżonka lub jakąkolwiek inną osobę, nie zostaną one uwzględnione przy rozliczaniu ulgi. W ramach ulgi termomodernizacyjnej od dochodu można odliczyć także wydatki pokryte środkami pochodzącymi z kredytu zaciągniętego na rzecz termomodernizacji, a zatem także na rzecz ochrony środowiska i gospodarki.

Dodać trzeba, że w sytuacji, kiedy wykazany przez podatnika dochód w danym roku podatkowym jest niższy niż poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, na przykład regulacja źródła ciepła kosztowała 50 tysięcy, a w zeznaniu podatkowym wykazaliśmy dochód wysokości 30 tysięcy, pozostałą kwotę można odliczać od dochodu przez kolejne 6 lat, aż do odliczenia pełnej kwoty wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Kto nie będzie mógł skorzystać z ulgi w 2023 roku?

W roku 2023 z ulgi termomodernizacyjnej nie będą mogły skorzystać osoby, których roczny dochód za rok 2022 był równy lub mniejszy niż 30 000 zł. Wynika to ze wzrostu kwoty wolnej od podatku do poziomu 30 000 zł od 1 stycznia 2022 r.

Oprócz wydatków poniesionych przed 1 stycznia 2019 ulga termomodernizacyjna nie obejmuje kosztów, których podatnik faktycznie nie poniósł, ponieważ uzyskał je w ramach refundacji lub dotacji.

Zatem jeśli część kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego została dofinansowana w ramach lokalnych programów samorządowych, przez wojewódzki oddział Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub poniesione wydatki zostały zwrócone w ramach programu Czyste Powietrze, albo Mój Prąd – tej kwoty nie odliczymy od dochodu.

To oznacza, że koszty scentralizowanego źródła ciepła zgłoszone do rozliczenia ulgi termomodernizacyjnej należy pomniejszyć o kwotę otrzymanej dotacji. Następnie otrzymaną dotację należy doliczyć do podstawy opodatkowania za bieżący rok w zeznaniu podatkowym składanym w przyszłym roku. Odliczeniu nie podlegają też wydatki w części, w jakiej zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Krok po kroku: jak złożyć wniosek o ulgę termomodernizacyjną 2023?

Skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej jest możliwe po złożeniu odpowiednich dokumentów. Podstawowymi są faktury i rachunki związane z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Ulga termomodernizacyjna zostanie odliczona w zeznaniu podatkowym za rok, kiedy takie prace wykonano. Wartość oszacowaną na podstawie faktur zakupu ująć należy w załączniku PIT/0 w części B. w polu 27 (podatnik) lub 28 (małżonek).

Należy pamiętać, że wartość ulgi nie może przekroczyć ogółem kwoty 53 tys. zł. W podatku dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, czyli w przypadku rozliczania PIT-36, możemy określić rodzaje załączników, które chcemy dołączyć do zeznania rocznego.

W przypadku ulgi termomodernizacyjnej wystarczy oznaczyć załącznik PIT/0.  Kolejny krok to ręczne wskazanie w załączniku wartości przysługującej kwoty w ramach ulgi termomodernizacyjnej. W przypadku współmałżonków kwota wspólnie poniesionego wydatku na fakturze musi być wystawiona na oboje małżonków.

Czy można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej 2023 więcej niż raz?

Z ulgi termomodernizacyjnej można skorzystać więcej niż jeden raz. Termin przeznaczony na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie może przekroczyć trzech lat. To oznacza, że jeżeli podatnik skorzysta z ulgi termomodernizacyjnej w pierwszym i drugim roku prowadząc wieloetapową termomodernizację i nie zakończy prac do końca trzeciego roku, będzie musiał zwrócić kwotę ulgi.

Co więcej, będzie musiał doliczyć wydatki już poniesione do dochodu trzeciego roku. Zatem z ulgi termomodernizacyjnej można korzystać do wyczerpania limitu. Ważne, aby przedsięwzięcie zakończyć w terminie trzech lat.

Czy warto skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej 2023?

Biorąc pod uwagę, że w ramach ulgi termomodernizacyjnej kwota odliczenia od podatku w tym roku może wynieść kilkadziesiąt tysięcy złotych, warto z niej skorzystać. Pamiętajmy, że nakłady na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przyczyniają się do ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Są to bardzo ważne kroki związane z odzyskiem ciepła i przyczyniają się do zwiększania ekologicznego ogrzewania budynków mieszkalnych bez konieczności szukania pomocy w lokalnych źródłach ciepła. Ponieważ te korzyści są niewymierne, ulga termomodernizacyjna to duża zachęta ze strony ministra inwestycji i rozwoju.

Korzystanie z ulgi termomodernizacyjnej przynosi wiele korzyści. Właściciele domów mogą zyskać spore oszczędności dzięki zmniejszeniu zużycia energii w kolejnych latach użytkowania takiego budynku już po modernizacji. Zaś środki uzyskane z ulgi można przeznaczać na inne cele.

Jakie są alternatywy dla ulgi termomodernizacyjnej 2023?

W przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego istnieją też inne źródła dofinansowania. Są to różnego rodzaju dotacje lub pożyczki rządowe, przyznawane w ramach różnych programów. Należą do nich na przykład Czyste Powietrze i Mój Prąd.

Warto pamiętać, że w styczniu 2023 roku ruszyła nowa wersja programu Czyste Powietrze. Zmiany obejmują m.in. podwyższenie progów dochodowych, zwiększenie wysokości dotacji oraz możliwość złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie dla tych, którzy już wcześniej skorzystali z Programu.

Warto wiedzieć także, że w 2023 roku przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrośnie z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Nowość w programie Czyste Powietrze

Nowością w programie Czyste Powietrze od stycznia 2023 roku jest możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. Taka zmiana oznacza, że właściciel domu jednorodzinnego, który złożył już wcześniej wniosek o dofinansowanie na wymianę kotła, będzie mógł złożyć drugi wniosek na termomodernizację.

Jednocześnie i przede wszystkim Program promuje kompleksową termomodernizację, która służy bezpieczeństwu cieplnemu gospodarstw wszystkich beneficjentów i wpływa na zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła. Efektywne energetycznie domy to przede wszystkim mniejsze koszty ogrzewania budynku, jak również poprawa jakości powietrza. Ze szczegółami dotyczącymi programu można zapoznać się na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania

Udział w programie Mój Prąd to ochrona środowiska i gospodarki

Korzystne dopłaty można uzyskać także w ramach programu Mój Prąd. W przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV – kwota dofinansowania wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 6 tys. zł.

W przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z elementem dodatkowym dofinansowanie wyniesie:

 • do mikroinstalacji PV do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7 tys. zł;
 • do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys. zł;
 • do magazynów ciepła do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 5 tys. zł;
 • do systemu EMS / HEMS do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 3 tys. zł.

 

Ważna jest też informacja, że dla wypłaconych już wniosków koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania i jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania (zgodnie z formułą do 50% kosztów kwalifikowanych), wnioskodawcy wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dotacją a dotacją jaką otrzymałby wnioskodawca po zmianie poziomu dofinansowania.

Wnioskodawcy powinni wiedzieć, że w 2023 roku nowy nabór wniosków dedykowany jest dla prosumentów w nowym systemie net billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net billing.

Program Mój Prąd 4.0 w 2023 roku to bardzo korzystne rozwiązanie dla osób, które chcą zainwestować w fotowoltaikę lub magazyn energii. To też doskonały sposób na znaczne zmniejszenie opłat w przypadku ogrzewania budynków mieszkalnych.