Sezon rozliczeniowy 2022 jest kolejnym, w którym podatnicy mogą skorzystać z tzw. ulgi termomodernizacyjnej. Osoba, która w 2021 roku wymieniła nieefektywny piec, uszczelniła okna i drzwi lub zbudowała przydomową instalację fotowoltaiczną, może odliczyć od dochodów nawet 53 tys. złotych.  Jak skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Ulga termomodernizacyjna w 2020 – odliczenie fotowoltaiki od podatkuCzym właściwie jest ulga termomodernizacyjna? Polega ona na odliczeniu od dochodów za dany rok konkretnej kwoty wydatków poniesionych na działania termomodernizacyjne. Ważne, że nie jest dotacją, kredytem ani dofinansowaniem. Oznacza to, że korzystając z ulgi termomodernizacyjnej, zmniejszamy  a wysokość dochodów, od których ten podatek jest naliczany (a nie wysokość opłaconego podatku).

Ulgę można uzyskać na różne wydatki związane z ulepszeniami energetycznymi wprowadzanymi w domu i jego najbliższym otoczeniu. Na liście zawartej w ustawie znajdują się m.in. wysokowydajne kotły gazowe i olejowe, materiały budowlane, stolarka drzwiowa i okienna oraz instalacje fotowoltaiczne i solarne. 

Dla kogo ulga termomodernizacyjna?

Zgodnie z zapisem w ustawie z 9 listopada 2018 z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać zarówno podatnicy rozliczający się wg pierwszej i drugiej stawki rozliczeniowej, jak i osoby rozliczające się wg 19% stawki podatku liniowego oraz opłacające ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Zarówno podatnik chcący odliczyć wydatki od dochodu, jak i objęty termomodernizacją budynek, muszą spełnić kilka warunków:

  • podatnik musi posiadać status właściciela lub współwłaściciela budynku, którego dotyczy ulga – z ulgi nie może skorzystać np. najemca;
  • budynek musi mieć charakter mieszkalny i jednorodzinny – ulgę można wykorzystać na dom wolnostojący, szeregowiec lub segment w bliźniaku pod warunkiem, że znajdują się w nim nie więcej niż dwa lokale mieszkalne;
  • budynek może zawierać lokal użytkowy – może on jednak obejmować nie więcej niż 30% jego powierzchni;
  • budynek, którego dotyczy wniosek, jest wybudowany i już użytkowany – ulga nie jest przyznawana na budynki w budowie.

Co ważne, jeśli warunki techniczne nie pozwalają na umieszczenie instalacji fotowoltaicznej bezpośrednio na budynku, może ona zostać zamontowana na innym budynku, np. garażu lub budynku gospodarczym, jednak musi służyć budynkowi mieszkalnemu.

Podatnik może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej pod warunkiem, że zakończył inwestycję przed upływem 3 lat (liczone od roku, w którym został poniesiony pierwszy wydatek). Faktury sprzedażowe powinny być wystawione z datą po 1 stycznia 2019 r. i maksymalnie z datą 31 grudnia w roku, w którym dokonywane jest rozliczenie. Na formularzu PIT wpisuje się kwotę brutto wydatków na inwestycję podlegającą pod ulgę termomodernizacyjną, dołączając formularz PIT/O. 

Ulga termomodernizacyjna – ile można odliczyć?

Maksymalna wysokość ulgi to 53 tys.złotych. Należy pamiętać, że ulga termomodernizacyjna przyznawana jest na osobę, a nie na inwestycję. Zatem jeśli budującymi instalację są np. małżonkowie lub rodzeństwo będące współwłaścicielami budynku – każde z nich może skorzystać z ulgi w wymiarze do 53 tysięcy. Dlatego, jeśli małżeństwo przeprowadziło w danym roku podatkowym termomodernizację kilku domów o łącznej wartości 100 tys. zł, może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na wszystkie inwestycje.

Podstawą do odliczenia są faktury za wydatki poniesione na rzecz termomodernizacji. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, dlatego odliczeniu nie podlegają wydatki poniesione przed tą datą – jeśli część instalacji została opłacona w 2018 roku, a druga w 2019 - ulgę dostaniemy jedynie na tę drugą. Ważne jest, aby na fakturze widniały dane osoby, która chce skorzystać z ulgi. Jeśli przedstawimy faktury wystawione na współmałżonka lub jakąkolwiek inną osobę, nie zostaną one uwzględnione przy rozliczaniu ulgi.

Od dochodu można odliczyć także wydatki pokryte środkami pochodzącymi z kredytu zaciągniętego na rzecz termomodernizacji.

Dodać trzeba, że w sytuacji, kiedy wykazany przez podatnika dochód w danym roku podatkowym jest niższy niż wydatki poniesione na inwestycję, na przykład instalacja fotowoltaiczna kosztowała 50 tysięcy, a w zeznaniu podatkowym wykazaliśmy dochód wysokości 30 tysięcy, pozostałą kwotę można odliczać od dochodu przez kolejne 6 lat, aż do odliczenia pełnej kwoty wydatków na instalację.

Czego nie obejmuje ulga termomodernizacyjna?

Oprócz wydatków poniesionych przed 1 stycznia 2019 ulga termomodernizacyjna nie obejmuje kosztów, których podatnik faktycznie nie poniósł, ponieważ uzyskał je w ramach refundacji lub dotacji. Zatem jeśli część kosztów budowy instalacji fotowoltaicznej została dofinansowana w ramach lokalnych programów samorządowych, przez wojewódzki oddział Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub poniesione podatki zostały zwrócone w ramach programu Czyste Powietrze, albo Mój Prąd – tej kwoty nie odliczymy od dochodu.  To oznacza, że koszty instalacji fotowoltaicznej zgłoszone do rozliczenia ulgi należy pomniejszyć o kwotę otrzymanej dotacji. Następnie otrzymaną dotację należy doliczyć do podstawy opodatkowania za bieżący rok w zeznaniu podatkowym składanym w przyszłym roku.