Ruszyła kwalifikacja wniosków w ramach programu Mój Prąd 5.0. Tegoroczna odsłona to już piąta edycja programu, która obejmuje nowe urządzenia. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 58000 PLN. Jak wygląda nabór wniosków? Kto może skorzystać z programu Mój Prąd 5.0?

program mój prąd oszczędnościNiezależnie od tego, czy obecnie nasz dom ogrzewamy gazem, pelletem czy ciepłem systemowym, od kwietnia 2023 roku możemy dokonać remontu i inwestycji, które pozwolą w znaczący sposób obniżyć koszty ogrzewania i energii elektrycznej. Przeczytaj nasz poradnik i dowiedz się, w jaki sposób zostać beneficjentem programu Mój Prąd 5.0.

Program Mój Prąd 5.0 - główne założenia programu

Z pewnością ważna informacja jest taka, że dofinansowaniem w ramach programu Mój Prąd 5.0 zostały objęte nie tylko instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, ale również pompy ciepła i kolektory słoneczne. Tegoroczna, piąta edycja programu wprowadziła możliwość uzyskania dofinansowania na nowe urządzenia, jak właśnie inwestycja we wspomnianą pompę ciepła.

W szczególności, że osoby, które korzystają w swoich domach z czystych źródeł ciepła, np. kotłów gazowych nieemitujących zanieczyszczeń, jak dotąd nie mogły skorzystać z dofinansowania do pompy ciepła, na przykład w programie Czyste Powietrze. Dofinansowania na te urządzenia nie obejmował też program Moje Ciepło, przeznaczony dla nowo budowanych budynków. Teraz osoby posiadające kotły gazowe czy kotły na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych nie muszą ich usuwać, aby uzyskać dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd 5.0.

Program Mój Prąd 5.0 oferuje kompleksowe wsparcie w realizacji efektywnych energetycznie, niskoemisyjnych budynków. Dotacje mają zachęcić prosumentów do maksymalnego wykorzystywania prądu wytworzonego przez domową instalacją fotowoltaiczną (PV) złożoną z paneli fotowoltaicznych na własne potrzeby, w tym zaopatrywania budynku w ciepło. Pozwoli to w znaczący sposób obniżyć koszty ogrzewania domu oraz zakupu energii z sieci. Budżet programu wynosi 955 000 tys. zł.

Nabór wniosków do programu Mój Prąd 5.0

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach piątej edycji programu Mój Prąd jest prowadzony od 22 kwietnia 2023 r. w trybie ciągłym do 31.12.2023 r. r. lub do wyczerpania środków. Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie online. Przewidywany termin ich rozpatrzenia wynosi 90 dni od dnia prawidłowego złożenia wniosku.

Okres kwalifikowania: od 01.02.2020 r. Oznacza to, że wszystkie wydatki związane z zakupem i montażem mikroinstalacji PV oraz urządzeń dodatkowych jak równie przyłączenie mikroinstalacji PV do sieci i uruchomienie urządzeń dodatkowych muszą zawierać się w okresie od 01.02.2020 r. do dnia złożenia wniosku. Należy pamiętać, że instalację fotowoltaiczne przyłączone do sieci energetycznej przed 01.04.2022r. na tzw. starych zasadach net-metering nie kwalifikują się do dofinansowania. W takim przypadku warunkiem jest przejście na nowy system rozliczania energii net-billing.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował Instrukcję złożenia wniosku przez Generator Wniosków o Dofinansowanie. W instrukcji zostały wyjaśnione wszystkie zasady i etapy składania wniosku, jak również wszelkie aspekty formalne i prawne, które trzeba znać składając wniosek o dofinansowanie w programie Mój Prąd 5.0.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku

Do poprawnego złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd 5.0 należy przygotować szereg dokumentów. Poniżej przedstawiamy ich szczegółowy wykaz:

 • potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej lub zaświadczenie potwierdzające rozliczanie energii elektrycznej w nowym systemie net-billingu wydane przez operatora sieci;
 • fakturę/faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz dodatkowych elementów wskazanych do dofinansowania;
 • zaświadczenie operatora sieci dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej wraz z podaniem numeru Punktu Poboru Mocy, potwierdzone przez OSD;
 • dla magazynów energii, ciepła i HEMS (tzw. systemy zarządzania energią) – protokół odbioru prac od wykonawcy lub oświadczenie dotyczące samodzielnego montażu dodatkowych elementów, potwierdzający montaż i uruchomienie elementów wskazanych do dofinansowania;
 • potwierdzenia płatności za elementy wymienione we wniosku o dofinansowanie (faktura lub paragon imienny);
 • dokument potwierdzający zgłoszenie do OSD montażu/uruchomienia magazynu energii elektrycznej;
 • karta produkcji i/lub etykieta energetyczna;
 • dokument potwierdzający numer rachunku bankowego Wnioskodawcy, który został wskazany we wniosku;
 • potwierdzenie pełnomocnictwa, jeśli wniosek nie jest składany osobiście.

Przed złożeniem wniosku warto jest zapoznać się z dokumentacją dostępną na stronie: https://mojprad.gov.pl/

Beneficjenci programu Mój Prąd 5.0

program mój prąd panele fotowoltaiczneW tegorocznej edycji zostały wyróżnione trzy grupy wnioskodawców uprawnionych:

1. Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,

 2. Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,

 3. Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd, pod warunkiem, że:

a) mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020 r.;

b) zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022 r., zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;

c) do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie Mój Prąd.

Mój Prąd 5.0 na pompy ciepła i instalację fotowoltaiczną

W roku 2023 ubiegający się o dotację Mój Prąd 5.0 mogą otrzymać ją na:

 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kW do 10 kW. Przy czym moc systemu musi być dostosowana do zapotrzebowania energetycznego w taki sposób, by roczna ilość wyprodukowanej i oddanej do sieci energii nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii pobranej w tym samym okresie rozliczeniowym.
 • Zakup i montaż magazynu energii elektrycznej o minimalnej pojemności wynoszącej 2 kWh. Przy czym należy pamiętać, że cena zakupu i montażu magazynu, w przeliczeniu na 1 kW nie może przekroczyć 6.000 zł (bez kosztów wysyłki/transportu).
 • Zakup i montaż pomp ciepła (PC) – PC powietrze/woda, PC powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, PC gruntowa o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, PC powietrze/powietrze.
 • Zakup i montaż magazynu ciepła – czyli zasobniki CWU zasilane PC lub kotłem elektrycznym, zasobniki CWU z grzałką elektryczną, a także bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory zasilane PC lub kotłem elektrycznym, bufory ciepła z zasobnikiem CWU (będące jednym urządzeniem), pompy ciepła do CWU z zasobnikiem (oddzielnym lub zintegrowanym). Minimalna pojemność zbiornika lub bufora musi mieć 20 dm3, czyli 20 litrów.
 • Zakup i montaż systemów do zarządzania energią HEMS/EMS. Jednak w tym przypadku dotacja na to rozwiązanie przysługuje tylko, jeśli inwestor zdecyduje się jednocześnie na magazyn ciepła lub magazyn energii.
 • Zakup i montaż kolektorów słonecznych – od 1 do maksymalnie 50 sztuk, o łączonej powierzchni czynnej od 0,5 do 30 m2.

Dofinansowanie można otrzymać też na dodatkowe komponenty. Osoby, które rozliczają się w systemie opustów muszą przejść na system net-billingu i udokumentować ten fakt dołączając stosowne zaświadczenie wydane przez Operatora Sieci Dystrybucji. Z dofinansowania na dodatkowe urządzenia mogą skorzystać też beneficjenci czwartej edycji programu Mój Prąd, którzy już rozliczają się w net-billingu.

Zasady działania systemu net-billing

Jest to rozliczanie wartościowe nadwyżek energii, które odbywa się według kilku zasad. Przede wszystkim właściciel instalacji fotowoltaicznych jest aktywnym uczestnikiem rynku energii.

System net-billingu stwarza zachętę dla korzystających z energii odnawialnej do zwiększania autokonsumpcji wytwarzanej energii elektrycznej i dopasowania rozmiaru instalacji w miarę do zapotrzebowania na energię elektryczną.

Kolejną istotną sprawą jest to, że prosument zyskuje większą świadomość zasad rynku energii, wiedzę na temat systemów zarządzania energią, ale także motywację do zarządzania energią elektryczną w gospodarstwie domowym oraz jej magazynowania. Bardzo istotną zasadą jest bycie aktywnym uczestnikiem rynku, dążenie do wprowadzenia energii elektrycznej do sieci wtedy, gdy ceny są wysokie, a poboru energii z sieci, gdy ceny są niskie.

Zalety sytemu net-billing

Każdy inwestujący w instalację fotowoltaiczną otrzymuje gwarancję rynkowego sposobu rozliczania nadwyżek energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej. Ma także zagwarantowane graniczenie wzrostu kosztów dostaw energii elektrycznej dla odbiorców. Instalacja fotowoltaiczna jest zatem źródłem nie tylko energii, ale też sporych oszczędności.

Warto podkreślić, że system net-billingu przyczynia się do zwiększenia elastyczności krajowego systemu elektroenergetycznego i efektywności energetycznej. Bardzo ważną regułą jest to, że systemu net-billingu jest zgodny z regulacjami (dyrektywami) UE. 

Prosument korzystający z systemu net-billingu będzie ponosił koszty opłaty dystrybucyjnej zmiennej oraz korzystał z rozliczeń w systemie net-bilingu przez 15 lat. Będzie mógł rozliczać wartość nadwyżki wyprodukowanej energii przez 12 miesięcy. Będzie także zwolniony z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego PIT, akcyzy i VAT.

Dodatkowo, osoby, które przejdą z systemu opustów na net-billing otrzymają bonus w wysokości 3000 zł.

Wysokość dotacji w programie Mój Prąd 5.0

Wysokość dofinansowania z programu Mój Prąd 5.0 może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wszystkie wydatki związane z zakupem, montażem i uruchomieniem mikroinstalacji pv oraz urządzeń dodatkowych muszą zawierać się we wspomnianym okresie od 01.02.2020 r. do dnia złożenia wniosku. Intensywność dofinansowania zależy od grupy wnioskodawców i wynosi maksymalnie:

Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 tys. zł (grupa 1 i 2 wnioskodawców);

Mikroinstalacja fotowoltaiczna wraz z urządzeniami dodatkowymi:

a) 7 tys. zł (grupa 1 i 2 wnioskodawców);

b) 3 tys. zł (grupa 3 wnioskodawców).

Urządzenia dodatkowe:

a) Magazyny ciepła/urządzenie grzewcze:

     1) Magazyny ciepła: 5 000,00 zł;

     2) Gruntowe pompy ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;

     3) Pompa ciepła powietrze woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;

     4) Pompa ciepła powietrze woda: 12 600,00 zł;

     5) Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400,00 zł

b) Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł

c) System zarządzania energią HEMS EMS: 3 000,00 zł

d) Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł

Poprzednie edycje programu Mój Prąd

Pierwsze dwie edycje programu Mój Prąd oferowały wsparcie na poziomie 5000 złotych. W trzeciej edycji programu było to zaledwie 3000 zł. Chociaż były to niewielkie kwoty w porównaniu do IV edycji, program Mój Prąd odniósł znakomity sukces. Wnioskodawcy masowo składali wnioski na dofinansowanie do NFOŚiGW (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), a środki wyczerpywały się szybciej niż planowano. Budżet trzeciej edycja programu Mój Prąd zakończył się już po trzech miesiącach od uruchomienia dofinansowania. Podobnie stało się w przypadku IV edycja, która również zakończyła się przed planowanym czasem.

Warto zwrócić też uwagę na fakt, że w pierwszej odsłonie IV edycji, z uwagi na zmiany w prawie, dofinansowanie na samą fotowoltaikę wzrosło do 4 tys. zł, a z dodatkowymi elementami do 5 tys. zł. Maksymalna kwota, jaką inwestujący we wszystkie produkty objęte dotacją mógł otrzymać wyniosła do 20,5 tys. złotych. Początkowo IV edycja programu Mój Prąd nie cieszyła się dużym zainteresowaniem dotychczasowych prosumentów. Dlatego przedłużono nabór i podwyższono kwotę dofinansowania. 

Druga odsłona IV edycji z dużym zainteresowaniem

W dniu 15 grudnia 2022 roku ruszyła druga odsłona IV edycji programu Mój Prąd. W ramach dofinansowania tylko na samą fotowoltaikę dotacja wyniosła 6 tys. zł, a na system z innymi urządzeniami do 7 tys. zł. Największa zmiana dotyczyła magazynów energii. W tym przypadku wsparcie wzrosło ponad dwukrotnie – z 7,5 tys. zł na 16 tys. zł.

Suma dotacji dla jednego prosumenta sięgnęła nawet 32 tys. zł. Ponadto, dla wszystkich wnioskodawców, którzy złożyli wnioski przed datą 15 grudnia 2022, a dotacje zostały już wypłacone, koszty kwalifikowane zostały ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania. Dzięki temu wnioskodawcy otrzymali wyrównanie. Efektem tych zmian był masowy napływ wniosków o dofinansowanie. Zgodnie z planem nabór wniosków miał potrwać do 31 marca, ale z powodu wyczerpania budżetu przyjmowanie wniosków zakończono w dniu 17 marca tego roku.

Dofinansowanie „Mój Prąd” a ulga termomodernizacyjna

Zasady rozliczania ulgi termomodernizacyjnej nie zmienią się w stosunku do wcześniejszych edycji programu. Koszty instalacji fotowoltaicznej zgłoszone do rozliczenia ulgi należy pomniejszyć o kwotę otrzymanej dotacji. Następnie otrzymaną dotację należy doliczyć  do podstawy opodatkowania za bieżący rok w zeznaniu podatkowym składanym w przyszłym roku.