O grant OZE od BGK mogą ubiegać się właściciele bądź zarządcy budynku wielorodzinnego, czyli wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Z grantu OZE może także skorzystać jednostka samorządu terytorialnego (wyłączając jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe), towarzystwo budownictwa społecznego, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, spółki prawa handlowego oraz osoby fizyczne. Przeczytaj nasz poradnik i dowiedz się, jak ubiegać się o grant OZE od Banku Gospodarstwa Krajowego.

grant oze fotowoltaika na dachuPodmioty ubiegające się o grant OZE będą mogły go przeznaczyć na zakup, montaż, budowę nowej instalacji odnawialnego źródła energii lub w celu modernizacji instalacji OZE.  Warunkiem jest, że w wyniku przedsięwzięcia zainstalowana moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25%. Ważna informacja jest taka, że do kosztów przedsięwzięcia wlicza się również koszt infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania instalacji OZE.

Dokładna lista adresatów ubiegających się o grant OZE

Ujmując szczegółowo, z grantu OZE mogą korzystać inwestorzy bez względu na status prawny (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych):

  • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe
  • jednostki samorządu terytorialnego
  • towarzystwa budownictwa społecznego
  • społeczne inicjatywy mieszkaniowe
  • spółka prawa handlowego
  • osoby fizyczne.

Dla wyżej wymienionych podmiotów to niepowtarzalna okazja do instalacji odnawialnego źródła energii połączonej ze zmniejszeniem kosztów przedsięwzięcia, który zapewni właśnie wypłata grantu.

Na co przyznanie grantu OZE

Grant OZE przeznaczony jest na refinansowanie kosztów inwestycji, wyliczany jest w odniesieniu do kosztów netto przedsięwzięcia OZE. Ponadto, udzielany jest jako pomoc de mininis, jeśli inwestor prowadzi w tym budynku działalność gospodarczą.

Jak informuje BGK, jeśli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia OZE znajdują się powierzchnie użytkowe służące celom innym niż mieszkalne lub służące wykonywaniu zadań publicznych przez organy administracji publicznej, wysokość grantu OZE stanowi iloczyn kwoty tego grantu i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej służącej celom mieszkalnym i wykonywaniu zadań publicznych przez organy administracji publicznej w powierzchni użytkowej budynku.

Co można kupić za środki z grantu OZE

Grant OZE przysługuje na:

  • zakup, montaż lub budowę nowej instalacji odnawialnego źródła energii,
  • modernizację instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25%,
  • przedsięwzięcie OZE dotyczące instalacji, która będzie wytwarzała energię na potrzeby budynku będącego przedmiotem przedsięwzięcia.

Grant OZE przysługuje jeśli przedmiotem dotacji jest: przedsięwzięcie OZE, które nie zostało rozpoczęte oraz takie, które nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych oraz spełnia kryteria horyzontalne.

Oprócz fotowoltaiki w ramach grantu OZE dotowane mogą być różnego rodzaju odnawialne źródła energii, w tym m.in. elektrownie wiatrowe czy elektrownie wykorzystujące biomasę. Podmioty mogą się ubiegać o grant OZE także na modernizację instalacji OZE.

Wysokość grantu OZE

grant oze fotowoltaika na dachu blokuDofinansowanie może pokryć do 50 proc. wartości instalacji OZE. Zainteresowani zarządcy budynków wielorodzinnych powinni w pierwszej kolejności przygotować dokumentację, złożyć wniosek na przewidywaną wartość inwestycji z prośbą o zwrot 50 proc. ze środków publicznych. Rząd zapewnia, że w ciągu 14 dni od zrealizowania inwestycji środki będą przekazywane na rzecz inwestora. Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym i trwa do 30 czerwca 2026 roku. Taki termin przyjęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT). Chyba że wcześniej wyczerpią się dostępne środki.

Nabór wniosków o grant OZE

Składając wniosek o przyznanie grantu OZE w BGK należy pamiętać o dołączeniu ważnych dokumentów. Do wniosku należy dołączyć dokumentację projektową instalacji oraz dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących wniosek do reprezentowania inwestora faktur oraz wzór podpisu/ów złożonych na wniosku. Innymi słowy mają być to dokumenty potwierdzające, że osoba wysyłająca wniosek reprezentuje inwestora (musi zawierać wzór podpisu poświadczony notarialnie).

Regulamin oraz dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o grant OZE są dostępne na stronie internetowej BGK. Wypełnione dokumenty, w formie papierowej, trzeba wysłać na adres BGK.

Budżetowanie grantu OZE

Całkowity budżet na dopłaty z grantu OZE wynosi ponad 448 mln zł. Te pieniądze mają pochodzić docelowo z Krajowego Planu Odbudowy. Jednak początkowo granty będą prefinansowane ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju.

Grant OZE realizowany jest w ramach Programu TERMO oraz rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego (BSK). Środki są ważnym elementem Krajowego Planu Odbudowy i będą uzupełnione przez Fundusz Termomodernizacji i Remontów oraz Fundusz Dopłat, zasilane przez budżet państwa i zarządzane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Działania komunikacyjne na temat grantu OZE

Z pewnością sporą ciekawostką w zakresie przyznawania grantów OZE jest nałożenie na inwestorów, którzy otrzymają wsparcie obowiązku prowadzenia działań komunikacyjnych zgodnie z zasadami prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych Krajowego Planu Odbudowy.

W skład działań promocyjnych wchodzi m.in. umieszczenie informacji na temat przedsięwzięcia w mediach społecznościowych lub na stronie, jeśli inwestor posiada kanały komunikacji w SoMe, czy umieszczenie plakatu lub tablicy informacyjnej.

Zabezpieczenie w budynkach wielorodzinnych

Rynek energii jest poddawany różnym zawirowaniom, co najlepiej pokazuje ostatni czas. W ramach grantu OZE można zabezpieczyć swoją przyszłość, szczególnie w budynkach wielorodzinnych czy blokach wielorodzinnych. To także stabilniejsze jutro dla mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych i członków towarzystwa budownictwa społecznego. Jeśli jesteś zarządcą budynku wielorodzinnego, to możesz starać się o grant OZE.

Inwestowanie w odnawialne źródła energii, jak chociażby w instalację fotowoltaiczną, ale też budowę lub modernizację instalacji to w przypadku budynków wielorodzinnych oznacza przede wszystkim niższe rachunki. Tym bardziej, że założeniem dofinansowania jest nie tylko częściowy zwrot kosztów inwestycji. Musi być to instalacja, wyniku której zainstalowana moc wzrośnie o co najmniej 25%. Zatem pośrednio grant OZE odegra też sporą role we wspieraniu termomodernizacji. Szczególnie w budynkach wielorodzinnych.

Dlaczego warto pozyskać grant OZE

Jest kilka kluczowych powodów, dla których warto pozyskać grant OZE od BGK. Po pierwsze, pozyskując energię ze słońca, możemy znacząco ograniczyć ilość emitowanego dwutlenku węgla. Warto wiedzieć, że każde 1000 kWh prądu z fotowoltaiki, redukuje emisję tego szkodliwego gazu o około 800 kg. 

Kolejną istotną przesłanką jest redukcja kosztów.  Nowoczesne OZE pozwala ograniczyć rachunki za prąd nawet o 90%, a w przypadku spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot efekt jest jeszcze bardziej odczuwalny, chociażby z uwagi na fakt, że oszczędności dotyczą większej grupy osób i całych rodzin w jednym budynku. To także ochrona przed nieoczekiwanymi awariami czy zawirowaniami na rynku energii.

Instalacja fotowoltaiczna to przede wszystkim przedsięwzięcie dla celów środowiskowych. Dla wielu ten aspekt także może być ważnym motywatorem do działania. Podmiot, który inwestuje w instalację fotowoltaiczną zyskuje wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie.

Szczegółowe informacje na temat grantu OZE można znaleźć w Ustawie traktującej o Wspieraniu termomodernizacji i remontach oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.