W programie czyste powietrze przyznawane są bezzwrotne dotacje lub dotacje przeznaczone na spłatę części kredytu bankowego. W przeciwieństwie do programu Mój Prąd, dofinansowanie przyznawane jest przedsięwzięciom, które nie zostały jeszcze zakończone.

Dofinansowanie w programie Czyste PowietrzeW zależności od rodzaju inwestycji, kwota dofinansowania może wynieść nawet 30 tysięcy dla beneficjentów pierwszego poziomu (o wyższych dochodach) i do 37 tysięcy dla beneficjentów drugiego poziomu (o niższych dochodach).

Zgłaszana inwestycja może obejmować wymianę starego źródła ciepła na bardziej efektywne i przyjazne środowisku, termomodernizację budynku, wykonanie audytu energetycznego, dokumentacji i ekspertyz oraz budowę instalacji fotowoltaicznej. Warto zauważyć, że projekty zakładające budowę fotowoltaiki mogą otrzymać wyższe dofinansowanie, niż te, które jej nie zakładają (np. 25 tysięcy bez instalacji i 30 z instalacją). 

Dofinansowanie na fotowoltaikę zostanie przyznane inwestycjom spełniającym następujące warunki:

  • Wnioskodawca jest właścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub lokalu w budynku wielorodzinnym z wydzieloną księgą wieczystą;
  • Dla beneficjentów pierwszego poziomu – roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 100 tysięcy złotych;
  • Dla beneficjentów drugiego poziomu – miesięczny dochód w nie przekracza 1400 zł (na osobę w gospodarstwie wieloosobowym) lub 1960 w gospodarstwie jednoosobowym;
  • Inwestycja rozpoczęła się po 15 maja 2020;
  • Budynek, którego dotyczy wniosek istnieje i jest już eksploatowany – dofinansowanie nie dotyczy budynków w trakcie budowy, przebudowy lub rozbudowy.

15 maja w programie Czyste powietrze zaszły ważne zmiany. Do najważniejszych należą: uproszczenie zasad przyznawania dotacji i samego formularza wniosku oraz skrócenie czasu jego rozpatrywania, wzmocnienie współpracy z gminami i włączenie do programu banków, przyznawanie bonusów za rozwiązania wysoce proekologiczne. Beneficjenci dostali też możliwość złożenia wniosku zarówno na inwestycję rozpoczętą, jak i na już zakończoną - dofinansowanie w programie czyste powietrze może uzyskać przedsięwzięcie rozpoczęte nawet 6 miesięcy przed złożeniem wniosku (ale nie wcześniej niż 15 maja 2020 roku).

Program Czyste Powietrze został też zintegrowany z programem Mój Prąd – aby wystąpić o dofinansowanie w ramach obydwu inicjatyw wystarczy złożenie jednego wniosku. Należy jednak pamiętać, że finalnie możemy skorzystać tylko z jednej formy dotacji.

Wniosek o dofinansowanie na fotowoltaikę w programie Czyste powietrze, dostępny jest na stronie internetowej programu oraz w Portalu Beneficjenta. Można go złożyć w wojewódzkim oddziale Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub drogą elektroniczną przez Portal Beneficjenta (przy czym wniosek składany w ten sposób należy dodatkowo wydrukować i podpisany wysłać wraz z załącznikami do odpowiedniego oddziału WFOŚiG). Wniosek, zgodnie z założeniami programu zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni.

Dotacja z programu Mój Prąd

Realizowany od 2019 roku program skierowany jest do osób, które już posiadają przydomową instalację fotowoltaiczną. Oznacza to, że zanim złożymy wniosek o dofinansowanie musimy zapłacić za budowę fotowoltaiki, ale w ramach programu Mój Prąd możliwy jest zwrot 50% kosztów kwalifikowanych tej inwestycji, w wysokości do nawet 5 000 złotych. Co ważne, dofinansowanie w programie Mój Prąd realizowane jest w formie bezzwrotnej dotacji, a kwota jest dodatkowo wolna od podatku dochodowego.

Przystąpienie do programu Mój Prąd i skorzystanie z dotacji umożliwiają następujące warunki:

  • Posiadanie licznika dwukierunkowego i podpisanie z dostawcą energii dwustronnej umowy o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej;
  • Instalacja ma moc 2-10 kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe;
  • Instalacja nie jest rozbudową instalacji już istniejącej;
  • Wydatki na instalację poniesiono po 23 lipca 2019, a instalacja nie została zakończona przed tą datą.

Obecnie trwająca tura naborów wniosku do programu rozpoczęła się w styczniu i potrwa do 18 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania środków. Ryzyko, że pieniędzy zabraknie jest jednak niewielkie - budżet programu wynosi miliard złotych, co oznacza, że z dofinansowania będzie mogło skorzystać łącznie aż 200 tysięcy osób.

Wniosek zawierający kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, dowód zapłaty, zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano oraz ewentualnie oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji można zarejestrować przez stronę internetową programu (wnioski można składać wyłącznie w ten sposób).