Dotacje i Dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne i solary | SOLEKO POLSKA

Kolektory Słoneczne Dotacje i Dofinansowanie

DOTACJE I DOFINANSOWANIA DO
- panele słoneczne, panele fotowoltaiczne
- kolektory słoneczne (solary)
- kompletne instalacje solarne

Agroenergia - dofinansowania fotowoltaiki dla rolnikówProgram "Agroenergia" realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (w skrócie NFOŚiGW) i przeznaczony jest na lata 2019-2025r., przy czym popisywanie umów planowane jest do 2023r.

Główny cel programu:

Celem programu jest ograniczenie szkodliwego wpływu rolnictwa na środowisko naturalne poprzez wsparcie rolników w ich działalności gospodarczej w postaci dofinansowania lub pożyczki m.in. do przedsięwzięć wykorzystujących odnawialne źródła energii, takich jak np. fotowoltaika. Dofinansowane instalację mają służyć zaspokojeniu własnych potrzeb energetycznych gospodarstw rolnych zwiększając tym samym samodzielność energetyczną na obszarach wiejskich.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie z programu "Agroenergia"?

Rolnicy indywidualni prowadzący osobiście gospodarstwo rolne do 300 ha, zamieszkujący co najmniej 5 lat w gminie, na terenie której znajduję się jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa.

Formy dofinansowania

 • Zwrotne: Pożyczka preferencyjna pokrywająca całość kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia. Kwota pożyczki wynosi od 100 tyś. do 2 mln zł. Oprocentowanie określone jest jako WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2% w skali roku. Maksymalny okres spłaty to 15 lat.
 • Bezzwrotne: Dotacja do 40% wartości przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 800 tyś zł.

Istnieje możliwość połączenia obu form dofinansowania.

Budżet programu

Całkowity budżet Programu Agroenergia jaki jest przeznaczony na dofinansowania dla rolników to 200 mln zł. Na formę w postaci dofinansowania bezzwrotnego jest przeznaczone 80 mln zł natomiast na pożyczki, czyli dofinansowanie zwrotne 120 mln zł.

Rodzaje przedsięwzięć

Są to między innymi przedsięwzięcia, które można podłączyć do sieci przesyłowych i w których produkowana energia jest wytwarzana ze źródeł odnawialnych takich jak: systemy fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, biogazownie, pompy ciepła. Kwalifikują się również systemy magazynowania energii o ile mają uzasadnienie techniczne i ekonomiczne. Ważne jest, aby nowe odnawialne źródło energii zaspokajało co najmniej 25% potrzeb energetycznych gospodarstwa rolnego.

Koszty kwalifikowane – instalacje fotowoltaiczne

Koszt kwalifikowany dla instalacji fotowoltaicznych o mocy od 50 kWp do 1 MWp wynosi do 2,5 mln zł/MW. Dla instalacji o mocy mniejszej od 50 kWp koszt kwalifikowany nie został określony.

Składanie wniosków i kontakt:

Wnioski będzie można składać, gdy na stronie internetowej NFOŚiGW w dziale przeznaczonym dla programu „Agroenergia” zostanie wygenerowana informacja na ten temat. Każdy taki program finansowania ma osobny formularz i można go będzie pobrać i wypełnić dopiero po założeniu konta w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie na stronie internetowej NFOŚiGW. Następnie gotowy wniosek należy złożyć w formie elektronicznej. Jeżeli posiada się podpis elektroniczny nie potrzebny jest własnoręczny podpis i można to zrobić za pomocą konta profilu zaufanego EPUAP. W przypadku, jeśli beneficjent nie posiada takiego podpisu wówczas taki wygenerowany wniosek trzeba wypełnić i przesłać elektronicznie, a oprócz tego wydrukować wniosek z kodem kreskowym z przodu oraz oświadczenie i przesłać pocztą na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A 02-673 Warszawa

z dopiskiem ,,Agroenergia”.

Więcej informacji na temat programu znajduję się na stronie internetowej NFOŚiGW w dziale „Agroenergia”.

Program "Mój prąd" dofinansowania do PVInformujemy, że od dnia 31.03.2020r. wnioski w programie "MÓJ PRĄD" można składać tylko w wersji online. Firma Soleko jest w pełni przygotowana do nowego trybu składania wniosków i pomaga klientom przejść przez cały proces pozyskania dofinansowania. 

Program dofinansowań do fotowoltaiki "MÓJ PRĄD" został wprowadzony 23.07.2019 rKwota dofinansowania wynosi do 5 tyś. zł i może być mniejsza tylko w przypadku, kiedy wartość instalacji wynosi mniej niż 10 tyś zł. W praktyce jednak instalację fotowoltaiczne mają wyższą wartość i można przyjąć, że prawie każda instalacja fotowoltaiczna może otrzymać pełne 5 tyś. zł. Do programu kwalifikują się instalację fotowoltaiczne o mocy od 2 kW do 10 kW, służące na potrzeby budynków mieszkalnych.

Budżet programu wynosi 1 mld zł co oznacza, że dotacją objęte będzie 200 tyś. instalacji fotowoltaicznych. Program będzie trwał maksymalnie do dnia 31.12.2025 r. lub do wyczerpania środków. Szacuje się, że w bieżącym roku będzie wykonanych ok. 50 tyś. instalacji fotowoltaicznych, co oznacza, że przy obecnym tempie pieniędzy wystarczy na 4 lata. Nie wykluczone jednak, że w kolejnych latach tempo wzrostu się podwoi i bardziej realistyczne jest, że program potrwa tylko 2 lata.

Dla naszych klientów świadczymy wszelką pomoc w zakresie poprawnego przygotowania i wysłania wniosku o dotację „Mój Prąd”. Poniżej przedstawiamy krótką instrukcję przygotowania wniosku.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej NFOŚiGW pod linkiem: http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/

Wniosek można wysłać dopiero po wymianie licznika przez zakład energetyczny. Do wniosku należy wpisać osobę, która widnieje na umowie z zakładem energetycznym (niekoniecznie właściciel domu lub nabywca instalacji fotowoltaicznej). W przypadku gdy umowa jest na dwie osoby wpisujemy jedną z nich. Faktura na zakup instalacji fotowoltaicznej może być wystawiona na inną osobę i opłacona z dowolnego źródła.

Ważne: w przypadku chęci skorzystania z ulgi podatkowej – termomodernizacyjnej wymagany jest właściciel lub współwłaściciel domu wpisany na fakturze zakupu instalacji fotowoltaicznej, natomiast nie musi być to osoba widniejąca na umowie z zakładem energetycznym). Należy wówczas pomniejszyć kwotę wpisaną do ulgi o otrzymaną dotację.

Do wniosku należy załączyć:

 • Zaświadczenie z zakładu energetycznego potwierdzające montaż nowego licznika dwukierunkowego. Jeżeli zakład nie przysłał gotowego zaświadczenia to należy zgłosić się do najbliższego biura obsługi zakładu energetycznego i poprosić o wydanie zaświadczenia. Wzór zaświadczenia można pobrać ze strony NFOŚiGW. Należy wpisać nr Punktu Poboru Energii - w skrócie PPE i adres PPE (Można znaleźć na fakturze za prąd).
 • Kopia (ksero) faktury za instalację fotowoltaiczną (Jeżeli była zaliczka to również faktura wystawiona za zaliczkę). Na oryginale faktury/faktur w dolnej części strony należy odręcznie napisać „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”, następnie wykonać ksero i podpisać imieniem i nazwiskiem „za zgodność z oryginałem”
 • Dowód zapłaty faktury za instalację fotowoltaiczną. Np. potwierdzenie przelewu, które można pobrać w banku lub wydruk z internetowego konta podpisany czytelnie za zgodność z oryginałem. W przypadku, gdy instalacja została zapłacona gotówką – dowód zapłaty KP dołączony do faktury (ksero podpisane za zgodność z oryginałem). Można również napisać oświadczenie o dokonanej zapłacie.
 • Klauzula informacyjna dla wnioskodawców Programu priorytetowego "Mój Prąd" (tzw. RODO). Klauzule można pobrać ze strony NFOŚiGW (Wystarczy tylko zapoznać się i podpisać)

Wniosek wypełniamy DŁUGOPISEM DRUKOWANYMI LITERAMI we wszystkich polach NIEZAZNACZONYCH na szaro. Na stronie NFOŚiGW jest też wersja wniosku edytowalna, którą można wypełnić na komputerze.

Koszt kwalifikowany jest taki sam jak całkowity koszt zakupu instalacji fotowoltaicznej na fakturze. Data zawarcia umowy kompleksowej jest datą nowo podpisanej umowy z zakładem energetycznym na instalację fotowoltaiczną. Nr umowy kompleksowej należy odszukać na nowo podpisanej umowie z zakładem energetycznym. Nr Punktu Poboru Energii (PPE) można znaleźć na fakturze za prąd (najczęściej na 2 stronie).

Wniosek składa się w wersji papierowej, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy i wysyła pocztą tradycyjną z dopiskiem na kopercie „Program priorytetowy „Mój Prąd” na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 1,02- 673 Warszawa

Z uwagi na obecną sytuację od dnia 31.03.2020r. wnioski w programie "MÓJ PRĄD" można składać tylko w wersji online.

Szczegółowe informacje nt. programu Mój Prąd można znaleźć na: http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/

Z poważaniem Zespół SOLEKO POLSKA

Program dotacyjny PROSUMENT IIInformujemy, że od 16.10.2017 roku ruszył ponownie ogólnopolski programu dotacyjny PROSUMENT II.

Mogą z niego skorzystać osoby chcące zainwestować w instalacje fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne.

Jednocześnie od stycznia 2018 złożone wnioski trafiają na listy rezerwowe z uwagi na kończące się środki na ten cel.

Informacje dotyczące programu dotacyjnego PROSUMENT II:

 • Dotacja 30% lub preferencyjna pożyczka ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
 • Oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%
 • Maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat
 • Wsparciem finansowym objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych (odnawialne źródła energii) na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych
 • Oferta skierowana jest do osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym
 • Dotacje dotyczą systemów fotowoltaicznych o mocy do 40 kWp

 

Oferta cenowa systemów fotowoltaicznych (instalacje fotowoltaiczne) firmy SOLEKO POLSKA.

Inne planowane i funkcjonujące programy dotacyjne w podziale na województwa w 2017:

 • woj. świętokrzyskie: dotacja w formie umarzalnej w 25% pożyczki z WFOŚiGW (Kielce) - program tymczasowo wstrzymany
 • woj. mazowieckie: Program zakończony w ramach WFOŚiGW, jak również Miasta Stołecznego Warszawa
 • woj. łódzkie: Program zakończony w ramach dotacji 40% z WFOŚiGW w Łodzi
 • woj. małopolskie: brak aktualnych programów
 • woj. śląskie: brak aktualnych programów
 • woj. podkarpackie: brak aktualnych danych
 • woj. dolnośląskie: brak aktualnych programów

Możliwe są również dotacje (dofinansowanie) dostępne w poszczególnych województwach w ramach środków z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Największym minusem tego typu rozwiązań są skromne ilości zarezerwowanych pieniędzy na te cele, a co za tym idzie, niewielka liczba klientów mogących środki te pozyskać. Ponadto programy te są w małym stopniu nagłaśniane, co ogranicza ich dostępność.

W pierwszym etapie starania się o dotacje na panele słoneczne (zarówno te do c.w.u, jak również te prądotwórcze) zachęcamy do kontaktu z naszą firmą w celu sprawdzenia ich dostępności w danym województwie. Można też samemu zadzwonić lub udać się do WFOŚiGW i zapytać się o tę kwestię osobiście.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z instalacji solarnych firmy SOLEKO POLSKA w naszej galerii wykonanych montaży.

Przejdź dalej do:

Ceny - Zestawy fotowoltaiczne, panele słoneczne do produkcji prądu

Ceny - Zestawy solarne, kolektory słoneczne do c.w.u

"Porady i wiedza" dotyczące zestawów solarnych do c.w.u.