Dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników 2023Rok 2022 był dużym wyzwaniem dla rolników. Podobnie jak wiele innych branż, tak i rolnictwo odczuło wzrost kosztów produkcji, szczególnie w przypadku cen nawozów, paliw i maszyn rolniczych. Nawozy podrożały od około 20% do około 300%, paliwa o około 50%. W przypadku maszyn dużym problemem jest dostępność części.

Według danych Eurostatu w okresie od II kwartału 2021 roku do II kwartału 2022 roku koszty w rolnictwie w całej Europie podskoczyły o 36%. W 2023 roku odczuwalny dla rolników będzie wzrost cen energii. Odnawialne źródła energii w gospodarstwie rolnym mogą znacznie obniżyć rachunek za prąd.

Ulga inwestycyjna na poprawę efektywności energetycznej

Ulga inwestycyjna na instalację paneli fotowoltaicznych dla rolników w tym roku może być jeszcze bardziej opłacalna dzięki zainstalowanej mocy elektrycznej. Kto może z niej skorzystać? Jakie warunki należy spełnić? Ile można zaoszczędzić?

W naszym podsumowaniu: Dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników 2023 znajdziesz odpowiedzi na powyższe pytania. Dowiesz się także o nowych programach dla rolników związanych z dopłatami na instalację fotowoltaiczną.

Zapotrzebowanie na odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych wciąż rośnie. Przyczyna jest prosta: solidna obniżka rachunków za prąd.

Magazyny energii i produkowany przez fotowoltaikę prąd mogą obniżyć rachunek aż o 90%. Co więcej, 25% kosztów zainwestowanych w instalację paneli fotowoltaicznych można odliczyć od podatku w ciągu następnych 15 lat.

Modernizacja gospodarstw rolnych – dla kogo ulga inwestycyjna?

Jedną z najbardziej popularnych form pobierania rolniczych ulg podatkowych na instalację fotowoltaiczną jest proekologiczna ulga termomodernizacyjna, wprowadzona przez Ministerstwo Finansów w celu poprawy jakości powietrza.

Z ulgi podatkowej mogą skorzystać ci płatnicy podatku rolnego (osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne itp.), którzy są:

 • właścicielami gruntów,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami samoistnych gruntów lub gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego.

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym na instalację paneli fotowoltaicznych może wynieść do 25% kosztów poniesionych na inwestycję. Koszt jest odliczany od podatku rolnego już po zrealizowaniu inwestycji, a wszystkie wydatki muszą być udokumentowane odpowiednimi fakturami.

Dodatkowo, rolnicy, którzy są także płatnikami podatku VAT również to zobowiązanie mogą w całości odliczyć (przy odpowiednim zakwalifikowaniu kosztów), co daje dodatkowe oszczędności w wysokości do 23%.

Program Agroenergia: panele fotowoltaiczne

Dofinansowanie fotowoltaika dla rolnika 2023To jeden ze sztandarowych programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dedykowany rolnikom, którzy chcieliby unowocześnić swoje gospodarstwa dzięki zainstalowanej mocy elektrycznej i rozpocząć korzystanie z Odnawialnych Źródeł Energii.

Udział w nim mogą wziąć rolnicy indywidualni (osoby fizyczne będące właścicielem, samoistnym posiadaczem, użytkownikiem wieczystym lub dzierżawcą nieruchomości rolnych), którzy od co najmniej 5 lat zamieszkują w gminie, na terenie której położona jest nieruchomość rolna (lub jej część) i powierzchnia ich użytków rolnych nie przekracza 300 ha.

Energia w gospodarstwie rolnym

Tym co wyróżnia program Agroenergia na tle innych form wsparcia, jest m.in. wysokość możliwego dofinansowania. W programie mogą wziąć udział zarówno mikroinstalacje do 50 kWp jak i instalacje fotowoltaiczne do 1 MWp mocy, których koszt inwestycyjny nie przekracza 2.5 mln złotych.

W ramach programu Agroenergia przewidziano dwie główne formy wsparcia: dotacje i pożyczki. Określona maksymalna wysokość dotacji na panele fotowoltaiczne w gospodarstwie rolnym może pokryć do 40% kosztów kwalifikowanych (jednak nie więcej, niż 800 tys. złotych), natomiast pożyczka udzielana będzie w wysokości od 100 tys. do 2 mln złotych i będzie mogła pokryć nawet 100% kosztów kwalifikowanych.

Budżet programu to 200 mln złotych, w tym do 153 400 tys. zł dla bezzwrotnych form dofinansowania, zaś do 46 600 tys. zł dla zwrotnych form dofinansowania. Więcej informacji o programie można przeczytać w naszym artykule poświęconym Agroenergii: https://www.kolektory.com/panele-pv/dotacje/agroenergia.html

Zielona energia w gospodarstwie rolnym

W 2023 roku rolnicy będą mogli skorzystać z nowego dofinansowania na instalację paneli fotowoltaicznych. Uzyskanie środków będzie możliwe m.in. dzięki rozszerzeniu programu Modernizacja Gospodarstw Rolnych o nowy obszar F, w którym przewidziano środki na Zieloną energię w gospodarstwie rolnym. Pozyskane pieniądze rolnik będzie mógł zainwestować na przykład w zakup i montaż mikroinstalacji PV o mocy mniejszej lub równej 50 kW.

Rolnicy w gospodarstwach rolnych będą mogli także przeznaczyć środki na wdrożenie magazynu energii, pompy ciepła czy systemu zarządzania energią HEMS/EMS. Maksymalna kwota dofinansowania “Zielona energia” 2023 nie może przekroczyć 150 tys. zł. na jednego rolnika i jedno gospodarstwo rolne.

W przypadku młodych rolników (osoby do 40 lat, posiadające kwalifikacje zawodowe) dofinansowanie wyniesie od 30% do 60% kosztów kwalifikowanych. W pozostałych przypadkach: od 30% do 50% kosztów kwalifikowanych.

Warunki otrzymania dofinansowania z Programu Agroenergia:

 • jesteś posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego o powierzchni od 1 do 300 ha o wartości od 10 tys. zł do 200 tys. zł;
 • prowadzisz działalność rolniczą w celach zarobkowych (z wyłączeniem chowu i hodowli ryb) przez minimum 12 miesięcy, z udokumentowanym dochodem min. 5 tys. zł;
 • posiadasz numer identyfikacyjny,
 • w przypadku osób fizycznych: jesteś pełnoletni, kierujesz gospodarstwem i jesteś obywatelem państwa w UE.

Niezbędne jest przygotowanie dokumentacji technicznej, ponieważ złożone wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.

Elementy punktowane:

 • posiadanie certyfikatu uczestnictwa w unijnym systemie jakości, tj. rolnictwo ekologiczne;
 • realizacja operacji na gruntach znajdujących się na formach przyrody, takich jak parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000 wraz z ich otulinami;
 • brak urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego dofinansowanych ze środków PROW 2014 - 2020, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” lub „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000;
 • ukończenie szkolenia, w programie którego uwzględniono zagadnienia dotyczące efektywności energetycznej gospodarstwa rolnego lub zobowiązanie się do jego ukończenia nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania płatności końcowej;
 • prowadzenie produkcji zwierzęcej w ilości równej co najmniej 5 DJP;
 • sprawności urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego.

Szczegółowe informacje udzielane są w Oddziałach Regionalnych ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/oddzialy-regionalne-i-biura-powiatowe i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 oraz 22 595 06 11. Rolnicy poznają tu także szczegółowe warunki otrzymania dotacji.

Program Energia dla Wsi – magazyny energii w gospodarstwie rolnym

Tegoroczną nowością jest program dopłat do pozyskiwania energii z promieniowania słonecznego w gospodarstwie rolnym. Program Energia dla Wsi jest skierowany do rolników, istniejących spółdzielni energetycznych, jej członka lub powstającej spółdzielni energetycznej, czyli inwestycji zbiorowych.

Z pomocą środków beneficjenci programu będą mogli sfinansować inwestycje w panele fotowoltaiczne i zintegrowany magazyn energii oraz w turbinę wiatrową, biogazownie i elektrownie wodne. Dostępne są dwie formy dofinansowania: pożyczka do 25 mln zł oraz dotacja do 20 mln zł na danego beneficjenta.

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla rolników 2023 lub turbin wiatrowych umożliwia ubieganie się o pożyczkę do 100% kosztów kwalifikowanych. W przypadku biogazowni i elektrowni wodnych dochodzi możliwość starania się o dotację w wysokości do 65% kosztów kwalifikowanych. W puli na dotacje i pożyczki rząd zarezerwował miliard złotych na lata 2022-2030.

Co mogą dofinansować rolnicy inwestując w poprawę efektywności energetycznej?

 • instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe o mocy powyżej 50 kW nie większej niż 1 MW,
 • elektrownie wodne i biogazownie rolnicze o mocy powyżej 10 kW nie większej niż 1 MW,
 • magazyny energii pod warunkiem zintegrowania ze źródłem zainstalowanej mocy elektrycznej realizowanym w ramach inwestycji.

Ważne jest, że korzystając z ulgi rolnej nie można wystąpić o dofinansowanie z programów: Agroenergia, Zielona energia w gospodarstwie rolnym, Energia dla Wsi.

Więcej informacji o opisanych wyżej programach, a także o tym, jakie są warunki otrzymania dotacji, można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dofinansowanie lub ulga podatkowa dla rolników mają na celu zachęcić gospodarstwa rolne do uniezależnienia się od energii. Założeniem programów jest modernizacja gospodarstw rolnych w taki sposób, aby wyprodukowaną przez nich energię ze słońca używały do obsługi urządzeń w gospodarstwach rolnych.